Algemene voorwaarden

ALGEMENE  VERKOOPS- EN LEVERINGSWOORWAARDEN

Huidige voorwaarden beheersen de contractuele relatie, met uitsluiting van alle andere, zelfs deze voorkomend in de briefwisseling van de klant, tenzij er met uitdrukkelijk en geschreven akkoord van afgeweken wordt. In laatstgenoemd geval blijven de hiernavolgende voorwaarden op aanvullende wijze gelden. In geval van twijfel hebben deze voorwaarden voorrang boven eender welke bepaling.

 

  1. OFFERTES – PRIJZEN

Onze prijzen zijn B.T.W. niet inbegrepen, tenzij anders vermeld. Alle mogelijke taksen en lasten zijn ten laste van de klant. Onze prijzen gelden slechts voor de in de offerte opgegeven maten. Indien wijzigingen, zelfs geringe, worden gevraagd, zullen de prijzen, overeenkomstig de eraan verbonden meerkosten, worden aangepast. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering of uitvoering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. Het ter beschikking stellen van prijslijsten of technische gegevens geschiedt enkel ter inlichting en zonder enige verbintenis. De prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht om de prijzen op evenredige wijze aan te passen. Alle verbintenissen, aangegaan door onze werknemers, zijn slechts geldig indien ze schriftelijk door ons bevestigd worden. Een bestelling verbindt ons slechts nadat wij ze hebben aanvaard. Gehele of gedeeltelijke verbreking van de overeenkomst door de koper geeft recht op een schadevergoeding van 30% van het corresponderend bedrag, als vergoeding voor onkosten of winstderving, zonder dat de verkoper/aannemer het bewijs dient te leveren van de omvang of het bestaan van de schade. Verbreking van bestellingen, die op maat zijn gemaakt of gebracht, geven aanleiding tot een vergoeding van 100%, aangezien deze niet opnieuw bruikbaar zijn.

 

  1. LEVERING – UITVOERING

Een vertraging op de overeengekomen termijn kan in geen geval aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of tot schadevergoeding. Zo verwijlboeten bepaald zijn, dan kunnen ze slechts worden toegepast indien de vertraging niet te wijten is aan de klant, de leverancier, slecht weer, staking of andere ongewone omstandigheden. De goederen worden geleverd op risico van de klant. De vervoerskosten komen, tenzij anders bepaald, voor rekening van de koper. Zo overeengekomen is dat de klant zelf de materialen komt afhalen, dient dit te gebeuren voor de vooropgestelde datum. Zo niet zullen de kosten van het opslaan der materialen bij ons worden aangerekend. De stockage gebeurt op risico van de klant. Zo de goederen 15 dagen na de vooropgestelde datum nog niet zijn afgehaald, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. Overmacht geeft ons het recht de overeenkomst of bestelling geheel of gedeeltelijk te verbreken of de uitvoering ervan uit te stellen, zonder vooropzeg noch vergoeding. In geval van faillissement, kennelijk onvermogen of eender welke wijziging aan de juridische toestand van de koper, behouden wij ons het recht voor om van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Indien enkel materialen worden geleverd en de klant zelf werken uitvoert met deze materialen is dit op eigen risico en kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor een verkeerde toepassing van de materialen en al de eruit voortvloeiende schade.

  1. KLACHTEN

Klachten betreffende de geleverde materialen of de uitgevoerde werken dienen ons schriftelijk toe te komen binnen de 8 dagen na de levering of de uitvoering en alleszins voor de ingebruikname of de voortverkoop van de goederen.

  1. BETALINGEN

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Daarbij dient steeds de datum en het nummer van de factuur te worden vermeld. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De klant kan geen bedrag inhouden als borgsom. Een klacht brengt geen uitstel van betaling mee. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is, vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest verschuldigd van 15% op het factuurbedrag. Bovendien is eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag verschuldigd, met een minimum van 40,00 euro. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in de forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend. Indien het krediet van de klant een minder gunstige keer neemt, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke levering of uitvoering, van de klant geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der verbintenissen te eisen. Ingeval de klant ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de gehele overeenkomst of een gedeelte ervan te annuleren. De niet-betaling van een enkele factuur op zijn vervaldag maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten, de reeds geleverde goederen zonder schadeloosstelling terug te nemen en de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als geheel of gedeeltelijk ontbonden te beschouwen.

  1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de prijs.

  1. GESCHILLEN

Als wederzijdse garantie en verbintenis tot snelle geschillenregeling door arbitrage, is de vzw B.A.I. (BELGISCHE ARBITRAGE INSTELLING) belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de vzw BELGISCHE ARBITRAGE INSTELLING Lieven Bauwenstraat nr 20 te 8000 BRUGGE (Tel:050/32-35-95 Fax:050/31-37-34). Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules, ook deze op keerzijde vermeld.